Právnik radí: Zánik nájmu bytu

  • Nezaradené
  • 19. októbra 2010, 10:58
  • Autor:JUDr. Martin Palkovič, advokát

Nájomný vzťah k bytu je záväzkovo-právnym vzťahom medzi prenajímateľom (vlastníkom bytu) a nájomcom, z ktorého vyplýva pre nájomcu najmä právo na užívanie bytu a prenajímateľovi najmä právo na nájomné. Tento nájomný vzťah sa do značnej miery odlišuje od iných nájomných vzťahov, a to aj spôsobom zániku nájmu.

Nájom bytu zaniká najmä dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom. Takáto dohoda musí mať písomnú formu. Nedodržanie písomnej formy spôsobuje jej neplatnosť.

V prípade nájmu dohodnutého na určitý čas zaniká nájomný vzťah aj uplynutím dohodnutého času. Ďalším spôsobom, ako ukončiť nájomný vzťah k bytu, je výpoveď. Nájom potom skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu, ako sú tri mesiace, a to najmä tak, že takúto dlhšiu výpovednú dobu uvedie vo výpovedi. Ak by prenajímateľ vo výpovedi uviedol kratšiu výpovednú dobu, bola by výpoveď v tejto časti neplatná a platila by zákonná trojmesačná výpovedná doba.

Pre platnosť výpovede Občiansky zákonník predpisuje písomnú formu. Výpoveď môže dať tak nájomca, ako aj prenajímateľ. V súvislosti sa dôvodmi výpovede je zákonná úprava zameraná na ochranu nájomcu. Ten totiž môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Prenajímateľ môže dať nájomcovi výpoveď z nájmu bytu len z dôvodov, ktoré sú presne uve-
dené v zákone. Dôvod výpovede musí prenajímateľ vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

0 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 2. apríla 2020
Meniny má Zita, zajtra Richard