Čaplovičovi dali pamätnú medailu M.R.Štefánika

  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia
  • 23. februára 2010, 16:01
  • Autor:Viera Dusíková/video:vd

AKTUALIZOVANÉ
PIEŠŤANY – Prelúdiom Clauda Debussyho v podaní klaviristky Márie Magulovej Marcinkovej sa v piatok večer začala v kine Fontána slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

Organizácia i nadácia, ktorá nesie Štefánikovo meno si uctila spoluprácu s viacerými sympatizantmi myšlienok zakladateľa prvého Československého štátu a odovzdala dekréty šestnástim čestným členom spoločnosti. 
 


Pamätnú plaketu Milana Rastislava Štefánika a Luisy Weissovej prijal z rúk predsedu Nadácie M.R. Štefánika prof. Jána Fusku, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič: „Je to pre mňa veľká česť, prevziať medailu generála M. Rastislava Štefánika, jedného z najvýznamnejších Slovákov a národovcov minulého storočia. O to viac, že minulý rok sme si pripomenuli 90. rokov od jeho tragickej smrti. Umrel smrťou hodnou generálskeho triumfu – na palube vojenského lietadla, po boku s pilotmi spriatelenej talianskej armády, odetý v kombinéze pilota.“ Popri tejto významnej cene mu odovzdali aj sošku legionárskeho leva, ktorá symbolizuje vznik československých légií. Tie založil a viedol generál Štefánik.
Šestnásť dekrétov čestného člena Spoločnosti M. R. Štefánika odovzdal na slávnosti jej súčasný predseda Ján Tatara z Piešťan.  Za aktívny prístup i pomoc v šírení štefánikovskej tradície i jeho myšlienok ho získali okrem iných herec Ladislav Chudík, predseda Slovenskej akadémie vied a predseda Vedeckej rady SAV, profesor Štefan Luby, bratia Ivan a Pavol Šestákovci z Doprastavu, ktorí sa zaslúžili o vznik sochy M.R.Štefánika, ale aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, či minulý a súčasný primátor Brezna – Vladimír Paško a Jaroslav Demian za oživenie slovensko-francúzskych vzťahov, ktorých priekopníkom bol Štefánik.
Na spoločenskom večeri, ktorý trval takmer tri hodiny sa striedali rečníci, čítali pozdravy aj telegramy. Jeden z nich poslal „štefánikovcom“ bývalý český prezident Václav Havel. Prítomní si vypočuli báseň Štefana Krčméryho – Štefánikova matka v podaní viacnásobnej laureátky Vansovej Lomničky, Anny Plecitej, odetej do podbradlianskeho kroja. Na záver zazneli oslavné  i duchovné piesne v podaní ženského študentského spevokolu Mladosť z Turčianskych Teplíc. Slová piesne:  „Ach synku, synku, oral li si…“ spievalo s budúcimi pedagogičkami Turca aj piešťanské auditórium.

Na záver slávnosti odovzdali piešťanskí rotariáni symbolický šek v hodnote 350 eur autorovi knižnej publikácie Františkovi Kellemu.  "Štefánik bol prvý Slovák, ktorý dva razy obišiel svet a navštívil všetky svetové kontinenty okrem Antarktídy," uviedol František Kelle. Z obdivu a úcty k tomuto človeku napísal svoju novú knihu, ktorá nesie názov Štefánik , významný cestovateľ a jeho nasledovníci.
Už názov knihy avizuje, že publikácia má dve časti. V prvej sa autor venuje cestovaniu zakladateľa prvej Československej republiky, generálovi a najmä hvezdárovi Štefánikovi, pretože väčšinu svojich zahraničných výprav vykonal Štefánik v rámci svojho pracovného nasadenia na rôzne meteorologické stanice. Druhá časť je rozpráva o cestovateľoch druhej  polovice dvadsiateho storočia. Po skončení slávnosti nasledovala recepcia. Z Fontány sme vychádzali spolu s predsedom Demokratickej strany, zakladajúcim členom a podpredseda Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Dušanom Bobríkom. Vraj ho po našich piešťanských uličkách povodil náš starý známy priateľ…

Tabuľa slávy nových čestných členov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika


A tu sú mená všetkých čestných členov, ktorí obdržali dekréty Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika tak ako ich v scenári prečítala moderátorka Mária Gallová:
Doc. Ladislav Chudík  v čase založenie SMRŠ bol ministrom kultúry a podporoval všetky dobré úmysly , reagoval na vtedajší duch doby,  upozorňoval na dedičstvo otcov. Maestro Chudík  sa sťažuje  na svoj vysoký vek a hovorí, že každý nový deń navyše je  dar Boží- s tým môžeme súhlasiť, Na otázku, čo je múdrosťou vysokého veku dodáva: „ mám jednu vlastnú múdrosť a to: starí ľudia nepriznávajú, ako sa majú, pretože ľuďom by sa nechcelo starnúť.“ Poézia, ktorá je pre neho prostriedkom, ako sa dotknúť dobra a lásky, vždy čítal a prežíval i na Bradle. 
Pokora pred múdrosťou a úcta k vede je charakteristická pre prof. Ing. Štefan Lubyho  DrCs., Dr.h.c, mult., dlhoročného manažéra slovenskej vedy. On sám považuje fyziku za kráľovnú vied, ale inšpiruje sa aj hudbou, výtvarným umením, architektúrou či kultúrou./  S úsmevom  hovorí, že spoločnosť  -nie tá naša- všeobecne oceňuje radmi a medailami a tak neraz supluje finančné ocenenie ľudí. / Vo svojich knihách ľudsky približuje súčasnej i budúcim generáciám život vedcov, ktorí menia spoločnosť. 
Ing. Ivan Šesták prezident DDM group, predseda predstavenstva Doprastavu a.s.  Hovoria  mu „mostár“ a pre neho  je  most symbolom, ktorý spája: dva brehy riek, dve strany údolia a mal by spájať aj ľudí a ako on hovorieva „ alfou a omegou úspechu sú dobré medziľudské vzťahy“ pretože práca s ľuďmi je najťažšia, ale aj najkrajšia. 
Ing. Pavol Šesták, správca Nadácie MRŠ. Do vienka si dal zaujímavé  životné krédo: „ Posledný súd nás nebude súdiť  za zlo, ktoré sme v živote spáchať nechceli –  ale spáchali, avšak za dobro, ktoré sme konať mohli, ale nekonali.  Aj bratia Šestákovci-  okrem iných – boli veľkou  zárukou toho, že socha MRŠ  opäť stojí v Bratislave. 
 
Ing.Vladimír Faško a Ing. Jaroslav Demian – primátori mesta Brezno. Aj vďaka nim je mesto Brezno symbolom nielen bohatej historie vzájomných vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom, ale aj symbolom moderného európanstva. Symbolom hodnôt, pre ktoré žil a pracoval náš rodák Milan Rastislav Štefánik. 
 
Plk.ing.Ivan Bella,  prvý slovenský kozmonaut. Vo vesmíre pracoval na projekte Štefánik, nielen počas letu ale aj po ňom  šíril dobré meno slovenskej vedy a techniky vo svete.
 
Mgr. Ján Iždinský – možno ho bez nadsázky nazvať iniciátorom myšlienky založenia SMRŠ a Nadácie MRŠ, spolutvorcom programovej náplne .Plných 20 rokov bol členom meniacich sa výborov SMRŠ a je nositeľom viacerých verejných ocenení za zásluhy o šírenie demokratického odkazu Štefánika. 
Dr.Vlastimil Hábl – zakladajúci člen – aktivista  spoločnosti MRŠ v Trenčíne, historik, ktorý svoje poznatky odovzdáva ďalej pri organizovaní výstav.
Karol Steklý – jeden z nestorov  zakladajúcich Spoločnosť MRŠ. Rečové schopnosti aktívne využívala SMRŠ pri prekladoch z talianskeho jazyka Aktívne sa zúčastňoval prác na konštrukcii lietadla Caproni- zistil napr. že nejediný originál techn. dokumentácie v Európe sa nachádza v Leteckom múzeu v Ríme. Zoznámil sa so synom a dcérou konštruktéra a výrobcu lietadla, dodnes udržuje kontakt  s barónkou Caproni. Z tejto spolupráce vznikla aktivita, ktorá mimoriadne teší: pani barónka prisľúbila spoluprácu v zistení hrobov čsl.legionárov v jej regióne a zabezpečenie ich dôstojnej úpravy k oslavám.  V roku 2001 vydal knihu „ Letec Štefánik a Caproni.“ 
PhDr. Jozef Jablonický  DrSc – slovenský historik. Za jeho prínos z rozvoji poznania dejín Slovenska v 20.storočí a ich prezentovanie v širšom  európskom kontexte a jeho významný prínos do slovenskej historiografie. 

Títo si pomník postavili sami – ešte počas svojho života


Je nám nesmierne ľúto,  že niekedy  počas života si nenájdeme chvíľu,  nemáme čas povedať mnohým ľuďom to prosté „ ďakujem“.
V snahe aspoň trošku napraviť túto povinnosť, dovoľte, aby sme aj in memoriam odovzdali čestné členstvá ľuďom, ktorí si ich vrchovatou mierou zaslúžia.
Spoločnosť MRŠ  sa rozhodla udeliť  čestné členstvo piatim osobnostiam in memoriam. 
Doc.dr.ing. Vladimír Valach CSc  – ekonóm, bankár, diplomat, vysokoškolský pedagóg, publicista, nositeľ vysokých štátnych vyznamenaní Francúzska, humanista, vlastenec, ale hlavne Európan…. Stálym svedkom odkazu veľvyslanca sú dve sochy MRŠ – v Brezne a Meudone. Pán Valach  do posledných chvíľ vyzdvihoval príklad európskej spolupráce medzi mestami Brezno – Meudon. Svoju sochu si postavil   Vladimír Valach  dávno za svojho života. Je vo všetkých, ktorí  ho poznali.  Za manžela prebrala  dekrét o čestnom členstve jeho manželka pani Eva Valachová. 
Karol Pšenica, už ako dôchodca sa zúčastnil na ustanovujúcom zhromaždení SMRŠ a potom patril k zakladateľom klubu SMRŠ v Starej Turej, klubu so širokou členskou základňou, o ktorého bohatú činnosť sa s veľkou mierou pričinil. Bol aktívny až do svojej smrti.   Dekrét prebrala jeho manželka Františka Pšenicová. 
Anna Slezáčková, narodila sa v Brezovej, ale podstatnú časť svojho života prežila ako učiteľka v Starej Turej. Svoju lásku k Štefánikovi prejavovala pred svojimi žiakmi a nezradila ju ani vtedy, keď to nebolo v móde. Bola intelektuálnou dušou staroturianskeho klubu SMRŠ, do ktorého vstúpila hneď po jej vzniku. Vo tejto činnosti vydržala až do svojej smrti. Dekrét prebrala  dcéra Jarmila Slezáčková. 
Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľa Leteckých opravovní v Trenčíne Ing.plk,.Anton Zigo vytvoril pracovný aj odborný priestor pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a prípravných prác na replike Caproni CA 3 od roku 1986 – 2.5.2003, do jej prezentácie. Štefánikovským ideám zostal verný až do smrti. Dekrét prebrala manželka Gabriela Zigová. 
Pedagóg, letecký inštruktor, dlhoročný predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti Mgr. Ladislav Jambor. Jeho zásluhou bola vydaná pamätná medaila k 110.výročiu narodenia generála Štefánika. Jeho veľký prínos pre SMRŠ bol aj v koordinácie práce medzi SMRŠ a Slovenským leteckým zväzom gen. Štefánika. Dekrét prebrala manželka Anna Jamborová.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 9. augusta. Tento deň je Medzinárodným dňom solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii, Dňom…
  • 08.08.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 9. augusta 2022
Meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec