Vyhlásenie prezídia Únie miest Slovenska k vývoju daňových príjmov DPFO v územnej samospráve

  • Spravodajstvo
  • 10. júla 2009, 10:23
  • Autor:

XIX. snem Únie miest Slovenska prijal Vyhlásenie k hospodárskej a finančnej kríze, v ktorom pozitívne hodnotí záväzok vlády, ktorý deklarovala v „Memorande o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS“, že nebude na samosprávu prenášať ďalšie kompetencie nekryté financiami.

Zároveň vyzýva samosprávy k úsporným a racionalizačným opatreniam bez dopadu na kvalitu poskytovaných služieb občianskej verejnosti, a bez výrazného zvyšovania miery zadlženia, naopak, vyzýva samosprávy k aktívnemu uplatneniu rozpočtových kapitálových výdavkov na projekty miestneho rozvoja s akcentom na zvýšenie energetickej efektívnosti a podporu podnikateľských a pracovných aktivít s pridanou hodnotou.
Väčšina miest na výzvy prezídia a snemu pozitívne reagovala a vo svojich rozpočtoch uplatnila úsporné racionalizačné opatrenia i stratégiu podpory miestneho regionálneho rozvoja s cieľom udržania maximálne možnej miery zamestnanosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

MF SR po dlhom otáľaní zverejnilo novú prognózu daňových príjmov, z ktorej jednoznačne vyplýva, že situácia v rozpočtoch samospráv bude omnoho vážnejšia ako bolo doposiaľ ministerstvom prezentované. Dramatický pokles daňových príjmov z DPFO, ktorý bude ešte výraznejší v rokoch 2010 a 2011, však nie je spôsobený len nižším rastom ekonomiky, ale aj legislatívnymi zmenami, ktoré prijala vláda v súvislosti s „bojom proti kríze“.
Dopady legislatívnych zmien pritom predstavujú až 40% aktuálneho odhadovaného výpadku daňových príjmov v porovnaní s novembrovým odhadom MF SR, v ktorom ešte legislatívne zmeny uvedené v „Memorande“ nefigurovali.

Ak by sa mestá a obce opäť rozhodli upraviť svoje rozpočty, znamenalo by to ohrozenie výkonu základných samosprávnych funkcií. Tak dramatický výpadok zdrojov naviac reálne ohrozí najmä možnosti čerpania zdrojov z fondov EÚ.

Samospráva je v súčasnosti aj významným zamestnávateľom. Zamestnáva viac ako 180 tisíc ľudí, čo predstavuje približne polovičný podiel na zamestnanosti v celej verejnej správe. Prudký prepad príjmov ohrozuje túto zamestnanosť. Ak by došlo k prepúšťaniu zamestnancov verejného sektora, bude to znamenať začarovaný kruh, nakoľko pokles zamestnanosti a rastu platov spôsobí ďalšie prehĺbenie výpadku DPFO a potrebu ďalšieho šetrenia a prepúšťania. Jedinou schodnou cestou je teda stabilizácia príjmovej základne samospráv.

Vo vyššie spomínanom „Memorande“ je v článku II., bod 1., uvedené: „Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy, vrátane finančných kompenzácií dopadu krízy pre mestá a obce v záujme zachovania rozsahu a kvality verejných služieb na miestnej úrovni,“ a v súčasnej situácii je potrebné pripomenúť opakovanú výzvu prezídia i ostatného snemu Únie miest Slovenska k spoločnému dialógu všetkých relevantných partnerov pri riešení a zmierňovaní dopadov hospodárskej krízy na miestnej, regionálnej i národnej úrovni.

Jedným z možných opatrení je úprava prerozdelenia výnosov z DPFO tak, že by na samosprávu plynulo 100% výnosu tejto dane – 75% na obce a mestá a 25% na samosprávne kraje, dopad by sa zmiernil, ale na kompenzáciu zmien v daňovej legislatíve by to ešte stále nestačilo.

Ďalšou možnosťou kompenzácie výpadku príjmov samospráv je napríklad otvorenie zákona o miestnych daniach a úprava zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhovej hodnoty. Takýmto spôsobom by vláda otvorila samosprávam možnosť aktívnejšie si určovať vlastnú daňovú politiku a posilniť si vlastnú príjmovú základňu.

Situácia miest a obcí je skutočne kritická, niektoré samosprávy už reagovali a obrátili sa so žiadosťou o pomoc na podpredsedu vlády a ministra financií. Prezídium Únie miest, uvedomujúc si vážnosť situácie a potrebu riešenia, obracia sa s výzvou na predsedu vlády, pána Róberta Fica i všetkých členov vlády Slovenskej republiky k zahájeniu spoločného dialógu v zmysle záväzku vlády rokovať o otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy na mestá a obce v záujme zachovania rozsahu a kvality verejných služieb na miestnej úrovni.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 02.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. júna 2023
Meniny má Lenka, zajtra Laura