Povinnosti mestskej polície

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 29. mája 2009, 10:30
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Aké povinnosti kladie zákon na plecia príslušníkov mestskej polície (MsP)? Čo je ich hlavnou úlohou a kedy sa na nich môžete obrátiť o pomoc?

Mestskí policajti zabezpečujú najmä verejný poriadok na území mesta, spolupôsobia pri ochrane jeho obyvateľov, ako aj iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupracujú s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím. Dbajú o ochranu životného prostredia v meste, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Medzi základné povinnosti príslušníkov MsP pri plnení ich úloh patrí najmä dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka MsP. Musia dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom.
Pre obyvateľov mesta Piešťany je podstatné, že príslušníci mestskej polície sú povinní zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok.
Z povinností príslušníkov MsP vyplývajú práva pre každého, kto sa v meste Piešťany zdržiava, obracať sa na nich so žiadosťami o konkrétnu pomoc. Príslušník mestskej polície je povinný adekvátne zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava