Predvolanie na MsP

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 26. mája 2009, 11:25
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát
Martin Cifra

Príslušník mestskej polície (MsP) je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na MsP za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov. Toto oprávnenie môže príslušník uplatniť, len ak ide o priestupok, ktorý je oprávnený prejednať.

Úkonom potrebným na objasnenie priestupku je predovšetkým vyžadovanie vysvetlenia od osoby, za účelom obstarania podkladov potrebných na rozhodnutie príslušníka MsP najmä o tom, či sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa zákona, či tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku, či sa uloží sankcia za priestupok, alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku. O vysvetlení fyzickej osoby spíše policajt záznam.
Aké môžu byť dôsledky nedostavenia sa na výzvu na útvar mestskej polície? Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve nevyhovie a na objasnenie prejednávaného priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže príslušník MsP túto osobu predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník MsP, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.
Ak príslušník MsP osobu na útvar predviedol, je povinný po predvedení bezodkladne spísať úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení, pričom ak zistí existenciu dôvodov na odovzdanie predvedenej osoby, ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru policajného zboru. Inak osobu ihneď prepustí.
Kto sa na výzvu na útvar MsP dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie. Nárok na tieto náhrady zaniká, ak ich oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu na útvar MsP dostavila. Príslušník MsP musí o tom oprávnenú osobu poučiť. Nie každý je povinný podať príslušníkovi MsP vysvetlenie. Odmietnuť to môže napríklad osoba, ktorá by podaním vysvetlenia spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin sebe alebo blízkej osobe.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 3. októbra. V Slanici sa 3. októbra 1762 narodil jazykovedec a národovec Anton Bernolák. Tento deň je…
  • 02.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom nenásilia, Svetovým dňom hospodárskych zvierat, Svetovým dňom ľudských sídiel, Svetovým…
  • 01.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 3. októbra 2022
Meniny má Stela, zajtra František