MsP – preukázanie totožnosti

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 19. mája 2009, 10:05
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť a osoba je povinná výzve vyhovieť. Aby mohol príslušník mestskej polície túto právomoc uplatniť, musí ísť buď o osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, prípadne o osobu, od ktorej je požadované vysvetlenie, alebo o hľadanú osobu.

Ak odmietne takáto osoba preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti.
Toto neznamená, že príslušník mestskej polície môže predviesť na útvar každého občana, ktorý práve nemá pri sebe doklad totožnosti. Vždy musí byť poskytnutá možnosť preukázať svoju totožnosť dodatočne napríklad tak, že si občan svoj doklad totožnosti nechá priniesť, prípadne spolu s príslušníkmi si doklad vyzdvihne z miesta, kde sa tento nachádza (napríklad z bytu, z automobilu a pod.).
Uviedol som, že príslušník MsP môže požadovať preukázanie totožnosti aj voči osobe, od ktorej je požadované vysvetlenie. Kedy však môže požadovať potrebné vysvetlenie? Toto je príslušník oprávnený pri plnení svojich úloh od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa.
Oprávnenie požadovať potrebné vysvetlenie sa takto končí v momente, ako príslušník mestskej polície zistí, že vypočúvaná osoba nemôže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zisteniu jeho páchateľa.
Dôležité je, že príslušník mestskej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie. To musí učiniť pred poskytnutím vysvetlenia. Vysvetlenie takto môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin. Vysvetlenie nesmie príslušník MsP požadovať ani od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba že by bola od tejto povinnosti oslobodená.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 10. júna 2023
Meniny má Margaréta, zajtra Dobroslava