Zodpovednosť za prevzaté veci

  • Nezaradené
  • 2. mája 2009, 11:08
  • Autor:Mgr.Branislav Jurga, advokát

Ak ste si dali auto do servisu, opraviť hodinky či vyčistiť šatstvo do čistiarne, a vec sa vám vrátila poškodená, máte nárok na náhradu škody. V právnom poriadku platí, že každý, kto od iného prevzal vec, ktorá ma byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, ibaže by ku škode došlo aj inak.

Táto povinnosť nadväzuje na povinnosť každého, kto od iného prevzal vec za účelom vykonania určitej práce či opravy na veci, riadne sa o vec starať a prevzatú vec opatrovať.
Nie je pritom podstatné, či vec prevzala osoba, ktorá má na vykonávanie opráv príslušné podnikateľské oprávnenie alebo ide len o tzv. fušku. Dôležité je len to, aby išlo o vec, ktorú prevzala fyzická či právnická osoba za účelom vykonania jej záväzku, predmetom ktorého je prevzatá vec.
Zodpovednosť vznikne, ak dôjde k poškodeniu prevzatej veci, teda k zníženiu jej hodnoty, ak dôjde k strate prevzatej veci alebo ak dôjde k zničeniu prevzatej veci, teda vec sa dostane do stavu, keď už neexistuje vo svojej pôvodnej podobe.
Táto zodpovednosť má charakter objektívnej zodpovednosti. To znamená, že nezáleží na tom, či poškodenie, stratu alebo zničenie veci zavinil alebo nezavinil ten, kto vec na vykonanie svojho záväzku prevzal.
Nie sú preto rozhodujúce skutočnosti, ako došlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu veci, prípadne či niekto tento stav zavinil. Stačí, ak poškodenie, strata alebo zničenie veci skutočne nastalo. Zodpovednosť za škodu nevznikne len v prípade, že by ku škode na prevzatej veci došlo aj inak. To znamená, že príčina škody bola v povahe veci a ku škode by došlo aj za predpokladu, že by nebola odovzdaná inej osobe na vykonanie jej záväzku.
Ak škoda na veci vznikla, je škodca povinný uhradiť poškodenému skutočnú škodu (o čo sa zmenšil majetok poškodeného) a ušlý zisk (čo poškodenému ušlo). Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia veci, to znamená, že reparácia škody má priniesť poškodenému nahradenie škody do výšky hodnoty veci v čase jej poškodenia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava