Právna ochrana pri zásahu do pokojného stavu

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:41
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Kto Vám musí pomôcť, ak cítite, že Vám niekto zasiahol do práv, ktoré pokojne požívate? Pri najbežnejších občianskoprávnych konfliktoch nie je vždy účelné obracať sa na súd.

Na zabezpečenie rýchlej ochrany práv je tu aj iný príslušný orgán. Tento, vzhľadom na svoju bezprostrednosť a znalosť miestnych pomerov, by mal byť pri ochrane práv naviac operatívnejší. Na koho sa teda obrátiť? Napríklad v prípade schválnej výmeny zámkov do domu, bránenia nájomníkovi v užívaní bytu, ale aj pri niektorých imisiách (napr. pri nadmernom obťažovaní hlukom, prachom, popolom, dymom, plynmi, parami, pachmi, odpadmi a tienením), je praktické domáhať sa ochrany na obci alebo meste, podľa miesta kde k zásahu došlo.

Zákon totiž  poskytuje možnosť domáhať sa ochrany na príslušnej obci (meste), ak došlo ku zrejmému zásahu do existujúceho pokojného stavu. Takýmto pokojným stavom je nerušený beh okolností v bežnom živote. Napríklad tiež držba či užívanie nejakej veci, bytu, dopraného prostriedku. Zásahom do pokojného stavu je potom akýkoľvek zásah, ktorý tento stav narúša.

Ak dôjde ku zrejmému zásahu do pokojného stavu, je úlohou obce  poskytnúť právnu ochranu, samozrejme za predpokladu, že poškodený sa takejto ochrany domáha. Obec pri poskytnutí ochrany neskúma sporné práva (to je úlohou súdu), musí len zistiť, aký bol posledný pokojný stav. Ak zistí tiež zásah do tohto stavu, má obec právomoc predbežne takýto zásah zakázať (najmä, ak zásah stále trvá), alebo uložiť povinnosť obnoviť stav predošlý (ak sa zásahom pokojný stav zmenil).

Mestá, resp. obce by sa mali cítiť motivované poskytovať v prípade potreby občanom túto účinnú a bezprostrednú pomoc. V prípade zanedbania úradnej povinnosti má totiž poškodený právo dožadovať sa aj náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 10. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta