Ochrana vlastníckeho práva

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:34
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Aké právne prostriedky má vlastník na ochranu svojho vlastníctva? Aké práva a voči komu si môže uplatňovať?


Každý vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Touto definíciou sú dané vlastníkovi základné oprávnenia s vecami, ktoré sú predmetom jeho vlastníctva. Právo držby znamená možnosť svoju vec ovládať. Právo užívať, požívať plody a úžitky poskytuje vlastníkovi možnosť realizovať úžitkovú hodnotu veci, prisvojovať si jej úžitkové vlastnosti, meniť ju, prípadne ju spotrebovať. Ak má vec plody, má vlastník právo prisvojovať si ich.
Právo nakladať s vecou znamená možnosť disponovania s ňou, napríklad predať ju, zameniť, darovať, vypožičať, či zriadiť k nej záložné právo.
Platí pritom zásada, že všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Rovnako pre fyzické a právnické osoby platí, že vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Súdnu ochranu poskytujú takzvané vlastnícke žaloby. Základnou je žaloba na vydanie veci proti tomu, kto vec neprávom zadržuje. Ďalšou je žaloba zapieracia, ktorou vlastník žaluje zdržanie sa cudzích zásahov do svojho vlastníckeho práva.
Špeciálnou formou vlastníckej žaloby je žaloba o určenie vlastníckeho práva, ak je na takomto určení naliehavý právny záujem.
Základným predpokladom úspechu každej vlastníckej žaloby pred súdom je preukázanie vlastníckeho práva k veci. Ak by počas konania pred súdom predmet konania zanikol (stratenie, zničenie či spotrebovanie veci) vlastník by sa mal rozhodnúť pre zmenu vlastníckej žaloby na žalobu o náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
V praxi súdy často riešia sporné otázky vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, či už v dôsledku neplatnosti zmluvy alebo nesplnenia podmienok potrebných na prevod nehnuteľnosti. Dôležité je, že súd môže na základe žaloby za vlastníka nehnuteľnosti určiť aj inú osobu, než tú, v ktorej prospech je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
Pri nadobúdaní bytu, domu, či pozemku preto odporúčame skúmať všetky vlastnícke vzťahy ku konkrétnej nehnuteľnosti, a to  najmenej do obdobia desiatich rokov spätne. Získate tak právnu istotu a predídete možným nepríjemným prekvapeniam.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 10. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta