Naša pitná voda nie je pre dojčatá

  • Nezaradené
  • 11. novembra 2008, 08:21
  • Autor:www.piestany.sk (krátené)

Pitná voda pochádzajúca z akéhokoľvek prírodného zdroja musí vyhovovať predpísaným zdravotným a technickým požiadavkám. Má byť bez nepríjemného pachu, bezfarebná, s primeranou teplotou.

Správa o kvalite pitnej vody v Piešťanoch – apríl, jún 2008
V nariadení vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, sú stanovené skupiny ukazovateľov kvality pitnej vody: bakteriologické a biologické, chemické a fyzikálne ukazovatele.
Z vodovodnej siete mesta bolo v období apríl-jún 2008 odobratých 11 vzoriek vody. Kontrolnými odbernými miestami boli: Thermia Palace, pohostinstvo U Doda, pohostinstvo Kruhovka, reštaurácia Slovenský dvor na sídlisku A. Trajan, Empiria na Priemyselnej ulici, letisko, hotel Sĺňava, Technický skúšobný ústav, čistiareň odpadových vôd, Národný ústav reumatických chorôb a Balneoterapia.
Z mikrobiologických ukazovateľov (e. coli, en-terokoky, kolifomné baktérie) kvality pitnej vody nebol vo vzorkách potvrdený žiaden, čo je v poriadku. Limitom pre pitnú vodu je totiž ich nulový výskyt. Takisto ani žiadne biologické ukazovatele (živé organizmy, mikromycéty) sa vo vode nenašli.
Z fyzikálno-chemických ukazovateľov bola blízko k povolenej hranici úroveň pH vzoriek. Limitná hodnota pre pitnú vodu je v rozmedzí 6,5 – 8,5 a v analyzovaných vzorkách sa pohybovala v rozmedzí 7,3 – 8,48. Chemická spotreba kyslíka manganistanom bola v poriadku, čo svedčí o uspokojivom odhade organického znečistenia vody.
Výsledok kontroly prítomnosti dusičnanov ukázal, že pre dospelých sú hodnoty v norme, no dojčatá by vodu z vodovodu piť nemali. Limitná hodnota je pre nich 15 mg/l a hodnota ukazovateľa v analyzovaných vzorkách sa pohybovala v rozmedzí 20,0 – 28,6 mg/l.
Obsah dusitanov bol v norme. Viac je však v našej vode železa a mangánu, ktorých hodnota sa tiež priblížila k povolenej hranici. Limit pre železo je 0,2 mg/l a pre mangán 0,05 mg/l. Vo vodovodnej sieti mesta Piešťany sa hodnota ukazovateľa v analyzovaných vzorkách pohybovala v rozmedzí 0,020 – 0,189 mg/l.

Prečo je voda hrdzavohnedá?


Hrdzavohnedé zafarbenie spôsobujú častice oxidu železa a mangánu, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký – prirodzený – daný miestnym zarudnením alebo umelý, keď ide o produkt korózie (týka sa najmä železa).
Častice Fe a Mn sa za normálnych okolností usadzujú na stenách potrubia. Pri zvýšení prietoku vody ako napr. pri poruchách vodovodnej siete, pri manipulácii s uzávermi, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí, sa častice oxidu železa a mangánu môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.

Spôsob úpravy vody


Dezinfekcia odstraňuje choroboplodné zárodky. Vykonáva sa chlórom a jeho zlúčeninami (chloramín, chlórňan), ktoré sa dávkujú pomocou chlorátorov. Hraničná hodnota obsahu voľného chlóru je až 0,3 mg/l.
Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody sa na rôznych úsekoch distribučnej siete pridáva priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na liter vody. To predstavuje jednu kvapku na 1000 litrov vody, čo je približne objem päť kúpeľňových vaní.
Tak je zaistené, aby voda, ktorá sa dostane k spotrebiteľovi, bola skutočne zdravotne nezávadná. Chlór zabraňuje množeniu zárodkov baktérií.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 10. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta