Poznámka: Nie je diplom ako diplom

Štvrtok 09. 11. 2017 09:00  | Piešťany / Téma týždňa  | Autor: Jozef Vojčiniak

Miloš Tamajka sa na jesennom mestskom zastupiteľstve rozhorčil, že piešťanské spravodajské formáty urážajú mestskú úradníčku Alenu Horešovú uvádzaním jej vzdelania zootechničky. V tomto prípade sa však primátor mýli. Vysokoškolské vzdelanie tohto typu je pre pozíciu šéfky piešťanského stavebného úradu, ktorú Horešová zastáva, neadekvátne a mesto v tejto veci porušuje stavebný zákon.

Šéfka piešťanského stavebného úradu Alena Horešová nespĺňa svojím vzdelaním zákonné predpoklady na post, ktorý zastáva.

Šéfka piešťanského stavebného úradu Alena Horešová nespĺňa svojím vzdelaním zákonné predpoklady na post, ktorý zastáva. (Autor: pror)

Ten totiž presne definuje, aké kvalifikačné požiadavky musí uchádzač pred prijatím na tento post spĺňať. Konkrétne v § 117 sa uvádza: „Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

A záväzný právny predpis vzdelanie presne stanovuje a hovorí, že takýto uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie stavebné, architektonické, prípadne právnické. O vysokoškolskom vzdelaní súčasnej šéfky stavebného úradu - zootechnička - nie je vo vykonávajúcej smernici zodpovedného ministerstva ani čiarka.

Ak regionálne spravodajské formáty uvádzajú, že Alena Horešová nespĺňa vzdelaním kvalifikačné predpoklady na svoj post, na ktorý ju Tamajka prijal, tak úradníčku neurážajú, ale len poukazujú, že súčasný primátor zveruje dôležité posty na radnici neodborníkom.

GARGO
Regal Burger

Anketa