Kto klame, pán viceprimátor Hynek?

Sobota 30. 01. 2016 09:00  | Piešťany / Téma týždňa  | Autor: Tému spracoval Tibor Hlobeň, šéfredaktor Piešťanského týždňa

Na komentár Jozefa Vojčiniaka, uverejnený v minulom čísle pod názvom „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“, reagoval piešťanský viceprimátor žiadosťou o uverejnenie odpovede podľa Tlačového zákona. Vydavateľ Piešťanského týždňa, spoločnosť WINTER média, a.s., vyhodnotil žiadosť ako neoprávnenú z dvoch dôvodov. Komentár neobsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a navyše, právo žiadať uverejnenie odpovede Michal Hynek podľa Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nemá, ak sa tvrdenia v komentári týkajú výkonu jeho funkcie, k čomu patrí aj nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Napriek tomu, že nemáme zákonnú povinnosť tento príspevok zverejniť, pre zachovanie maximálnej miery objektivity jeho reakciu uvádzame v plnom znení.

Kópia z výpisu účtu za mesiac jún 2015 debetnej bankomatovej karty Mesta Piešťany.

Kópia z výpisu účtu za mesiac jún 2015 debetnej bankomatovej karty Mesta Piešťany.

ODPOVEĎ MICHALA HYNEKA NA ČLÁNOK V PIEŠŤANSKOM TÝŽDENNÍKU Č.3 Z 19.1.2016“.

Dňa 19.1.2016 bol vo vydaní č.3 periodika „Piešťanský týždeň“ na jeho druhej strane uverejnený článok: „Hynekov maškrtami rozmaznaný jazýček“, ktorý obsahuje nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce tvrdenia, ktoré sa dotýkajú mojej cti a dôstojnosti. Na základe toho využívam svoje právo na odpoveď v súlade s § 8 ods.1, Zákona č. 167/2008 Z.z. (Tlačový zákon) a uverejňujem túto odpoveď:

Ako viceprimátor mesta Piešťany som nikdy nevlastnil ani nedisponoval platobnou bankomatovou kartou krytou mestským rozpočtom. Platobnou bankomatovou kartou Mesta Piešťany disponuje len jedna osoba, a to primátor mesta, tak, ako to bolo zaužívané aj v minulých volebných obdobiach. Táto bankomatová karta je určená na úhradu výdavkov určených na reprezentačné a propagačné účely.

Mestskou platobnou kartou boli od nástupu nového vedenia mesta uhrádzané výdavky v súlade s internými predpismi, hovoriacich o výdavkoch, ktoré si vyžiadajú reprezentačné, hospodárske a iné spoločenské alebo pracovné dôvody, v zmysle „Internej smernice č. 7/2013 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“. Uhrádzané boli, tak ako aj po minulé roky, pohostenia pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí, občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a rokovaní, občerstvenie pri príležitosti kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Piešťany.

Pracovné obedy, ktoré boli uhrádzané mestskou platobnou kartou, boli pracovné obedy s investormi - napríklad tými, ktorí majú záujem vybudovať v Piešťanoch tréningovú hokejovú halu, či termálny park, ďalej pracovné obedy s významnými partnermi mesta a obchodnými partnermi. Je obvyklé a spoločensky štandardné pri týchto príležitostiach poskytnúť primerané pohostenie pre takýchto hostí, ktorých návšteva môže priniesť pre občanov mesta Piešťany ďaleko väčší prospech než akou je cenová hodnota ich pohostenia. Ostatne takáto prax bola zaužívaná aj za predchádzajúcich vedení mesta.

Pre úplnú transparentnosť takýchto výdavkov z rozpočtu mesta zverejňujem náklady, ktoré boli realizované v mesiacoch máj a jún 2015 a ktoré boli v predmetnom článku „Piešťanského týždňa“ uvádzané. V mesiaci máj a jún boli mestskou platobnou kartou vykonané tieto transakcie:

Kto a s kým teda maškrtil
v Chateau Krakovany?Kto a s kým teda maškrtil v Chateau Krakovany?
Slávnostný obed - delegácie z partnerských miest v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2015 (ďalej len OLKS) v sume 524,30 eur, slávnostná večera pre delegácie partnerských miest OLKS 2015 v sume 474,36 eura. Ďalej bolo zaplatené aj občerstvenie OLKS v sume 611,- eur - poskytnuté v rámci OLKS, taktiež slávnostný obed pre delegácie partnerských miest v rámci dní OLKS 2015 v sume 556,- eur.

Výdavky, ktoré boli uhradené v miestnom bowlingovom centre zahŕňali - výdavky na Bowlingovom turnaji v rámci OLKS 2015, na ktorom sa zúčastnili delegáti z partnerských miest - občerstvenie pre účastníkov turnaja v sume 110,85 eur, a poplatok za prenájom bowlingových dráh + príslušenstvo v sumách 211,86 a 14,40 eura.

Vo vašom článku tiež píšete, že: „som si pomaškrtil na krevetových špecialitách vo fastfoode Eurovea za takmer 33,- eur a v luxusnej reštaurácii neďaleko Piešťan na hovädzom steaku, hovädzích medailónkoch a šparglovej polievke za 33,- eur.

Prehlasujem, že uvedené tvrdenia autora článku sa nezakladajú na pravde, nakoľko som sa takejto konzumácie nezúčastnil a taktiež ani nemám dispozičné právo na platbu mestskou kartou určenou na reprezentačné účely.

Mgr. Michal Hynek

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa